POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W WINERS SP. Z O.O.
(POLITYKA PRYWATNOŚCI)

Niniejsza Polityka Przetwarzania Danych Osobowych (Polityka Prywatności) zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Winers Sp. z o.o. danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych przez Winers Sp. z o.o.

Winers Sp. z o.o. przywiązuje szczególną uwagę do najwyższych standardów obsługi swoich Klientów, w tym ochrony danych osobowych, w związku z czym udostępnia niniejszą Politykę Prywatności, aby każda osoba korzystająca z usług Winers Sp. z o.o. wiedziała w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie decydować o tym, czy skorzysta z usług Winers Sp. z o.o.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności opisano w jaki sposób i w jakim zakresie zbierane są dane osobowe, do jakich celów są wykorzystywane, komu są udostępniane oraz jak chronione. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera również informacje o tym, jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

I. DEFINICJE

1. Administrator – Winers Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
ul. Miałki Szlak 52, 80-717 Gdańsk; T: +48 58 580 09 48; office@winers.pl
Rejestracja: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604488, NIP: 5833196691 Regon: 363823068 Kapitał zakładowy/wpłacony: 16.900 zł

2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

3. Polityka Prywatności – niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych.

4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna będąca Konsumentem, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera z Winers Sp. z o.o. umowę sprzedaży na odległość.

6. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) pochodzące od Winers Sp. z o.o,. wysyłane Klientowi drogą elektroniczną; jego otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta.

II. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: office@winers.pl lub adres korespondencyjny wskazany w pkt I.1 powyżej.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza Dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

2. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych osobowych, w szczególności informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, aby Dane osobowe były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

3. Administrator danych ujawnia dane osobowe Klientów wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora danych, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR.

4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

5. Przetwarzając Dane osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony Danych osobowych, Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą w sposób zgodny z przepisami.

6. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do Danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

7. Korzystanie z usług Administratora oraz podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do m. in. zawarcia umowy (w szczególności realizacji sprzedaży, zamówień i dostawy), obsługi reklamacji oraz zgłoszeń kierowanych do Administratora przez osobę, której dane dotyczą.

IV. PODSTAWY I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy, inną zawartą z nim umową lub w inny sposób niepowiązanej z jakąkolwiek relacją z Administratorem, Dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

2. W celu realizacji umowy sprzedaży na odległość Administrator przetwarza informacje dotyczące urządzenia Klienta w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na stronie www, w tym na poszczególnych podstronach. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym.

3. W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

4. W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania Danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany przepisami prawa pracy, ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych. W przypadku, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.

V. PLIKI COOKIES

1. Strona internetowa Administratora realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach, użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza;
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”);
c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego strony internetowej (konieczne do poprawnego działania serwisu).

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta/użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Strona internetowa Administratora korzysta z plików cookies wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta/użytkownika strony uprzedniej zgody w tym zakresie. Wyrażenie zgody na korzystanie przez stronę internetową z wszystkich plików cookies następuje poprzez kliknięcie przycisku: „Zamknij” podczas wyświetlania się komunikatu o korzystaniu z plików cookies przez stronę internetową albo poprzez zamknięcie tego komunikatu.

4. Jeżeli Klient/użytkownik strony internetowej nie wyraża zgody na korzystanie przez stronę internetową z plików cookies, może skorzystać z opcji: “NIE WYRAŻAM ZGODY”, dostępnej również w komunikacie o korzystaniu z plików cookies przez Sklep internetowy bądź dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta (może to jednak spowodować niepoprawne działanie strony internetowej).

5. W celu zarządzania ustawieniami cookies, należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies są prawnie uzasadnione interesy Administratora danych, polegające na zapewnianiu wysokiej jakości usług, zapewnianiu bezpieczeństwa usług.

7. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta/użytkownika.

8. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci/użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymania sesji Klienta/użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Klient/użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać od nowa loginu i hasła;
c) określania profilu Klienta/użytkownika w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta/użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących Administratorem reklamodawców oraz partnerów handlowych.

11. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient/użytkownik korzysta ze strony internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.

VI. NEWSLETTER/INFORMACJA HANDLOWA

1. Biuletyn informacyjny „Newsletter” zawiera m.in. informację handlową, aktualną ofertę Winers Sp. z o.o.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient/użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres email informację handlową(Newsletter) Winers Sp. z o.o., a także inne informacje handlowe wysyłane przez Administratora.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera/informacji handlowej samodzielnie za pośrednictwem adresu mailowego: office@winers.pl.

4. Zaprenumerowanie Newslettera/informacji handlowej wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail i/lub numeru telefonu. Uzyskane w ten sposób dane dodane zostaną do listy mailingowej w celu kierowania treści marketingowych przez Administratora oraz do systemu księgowego w celu realizacji umów sprzedaży.

VII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów (np. podatkowych czy rachunkowych), gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. ze względów bezpieczeństwa), dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do czasu jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

VIII. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

1. Osobom, których dotyczą dane osobowe przysługują następujące prawa:

a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
b) prawo uzyskania kopii danych osobowych;
c) prawo do sprostowania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;

2. Żądanie dotyczące realizacji praw można zgłosić:

a) w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany w pkt I.1 powyżej;
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: office@winers.pl.

IX. ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta 1 kwietnia 2021 r.

X. ZAŁĄCZNIKI

1. Załączniki do Polityki prywatności stanowią:

a) wzór klauzuli informacyjnej zgodnej z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO);
b) wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Załącznik a) – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Winers Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Miałki Szlak 52, 80-717 Gdańsk; KRS: 0000604488.
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: office@winers.pl; +48 58 580 09 48.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celach określonych w Polityce przetwarzania danych osobowych. Polityka przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://winers.pl/polityka-prywatnosci/
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych określa Polityka przetwarzania danych osobowych.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy przez Winers Sp. z o.o.

Załącznik b) – wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Winers Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku                                                                         …………………………………………
ul. Miałki Szlak 52, 80-717 Gdańsk                                                                                 (Data nadania upoważnienia)
T: +48 58 580 09 48; office@winers.pl
KRS: 0000604488

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Upoważniam Pana/Panią

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

do przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z wykonywaniem obowiązków na stanowisku:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w zakresie pełnionych obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku, tj.:

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(zakres upoważnienia: wskazanie kategorii danych, które może przetwarzać określona w upoważnieniu osoba, lub rodzaj czynności/operacji, jakich może dokonywać na danych osobowych)

2. Identyfikator osoby upoważnionej*:

…………………………………………..
Jednocześnie zobowiązuję Pana/Panią do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszym upoważnieniem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi u Pracodawcy wewnętrznymi procedurami w szczególności z obowiązującą Polityką przetwarzania danych osobowych. Obowiązująca treść Polityki przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://winers.pl/polityka-prywatnosci/
3. Upoważnienie jest ważne w okresie ………………..…… lub do odwołania.
Wystawił:

……………………………………………………
(podpis administratora/

osoby reprezentującej administratora)
4. Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, zobowiązana jest do zachowania ich w tajemnicy, również po ustaniu zatrudnienia jak i do zachowania w tajemnicy informacji o ich zabezpieczeniu.
Przyjął:

…………………………………………………….
(data i podpis osoby upoważnionej)
* jeżeli dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym