I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Administrator – Winers Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Miałki Szlak 52, 80-717 Gdańsk; T: +48 58 580 09 48; office@winers.pl, Rejestracja: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604488, NIP: 5833196691 Regon: 363823068 Kapitał zakładowy/wpłacony: 16.900 zł;

2. Dostawca – Enmix  Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Koziorożca 31 (KRS: 0000571091, NIP: 5842743388, REGON: 362225069);

3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna będąca Konsumentem, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera z Winers Sp. z o.o. umowę sprzedaży i ewentualnie usługę Obsługi Rezerwacji;

4. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

5. Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi, posiadający unikalną nazwę (login) i hasło, prowadzony przez Administratora;

6. Koszyk Rezerwacji – element Witryny umożliwiający Użytkownikowi dodawanie pozycji do zamówienia;

7. Obsługa Rezerwacji – odpłatna usługa świadczona przez Winers Sp. z o.o. polegająca dostarczeniu Towaru zamówionego przy użyciu Witryny do Klienta za pośrednictwem Pełnomocnika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

8. Opłata – wynagrodzenie Dostawcy z tytułu Obsługi Rezerwacji;

9. Pełnomocnik – wymieniony z imienia i nazwiska pracownik Enmix Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Koziorożca 31 (KRS: 0000571091, NIP: 5842743388, REGON: 362225069) lub osoba trzecia, której Klient udzielił Upoważnienia do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i/lub też zapłaty za Towar;

10. Polityka Prywatności – polityka przetwarzania danych osobowych dostępna pod adresem https://winers.pl/polityka-prywatnosci/;

11. Regulamin – regulamin Witryny oraz Obsługi Rezerwacji określający podstawowe zasady korzystania z Witryny WWW.WINERS.PL i elektronicznej platformy do składania zamówień oraz ogólne warunki i zasady świadczenia usługi Obsługi Rezerwacji.

12. Rezerwacja – bezpłatna usługa świadczona na rzecz Użytkownika przez Winers Sp. z o.o., polegająca na dokonaniu rezerwacji Towarów zamówionych przez Użytkownika, oferowanych do sprzedaży przez Winers Sp. z o.o. w Sklepie przez określony czas, w celu umożliwienia Użytkownikowi zawarcia Umowy sprzedaży tych Towarów w Sklepie. Rezerwacja dokonywana jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Konta Użytkownika w Witrynie;

13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

14. Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży prowadzony przez Winers Sp. z o.o. znajdujący się w Gdańsku przy ulicy Miałki Szlak 52, w którym można składać zamówienia przy użyciu elektronicznej platformy dostępnej w Witrynie WWW.WINERS.PL;

15. Towar – produkty prezentowane w Witrynie, które można nabyć w Sklepie;

16. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Winers Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, a Klientem, realizowana w Sklepie znajdującym się w Gdańsku przy ulicy Miałki Szlak 52;

17. Upoważnienie – umocowanie do złożenia w imieniu Użytkownika oświadczenia woli w przedmiocie zawarcia Umowy sprzedaży, udzielone wskazanemu z imienia i nazwiska pracownikowi Pełnomocnika tj. Enmix Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Koziorożca 31 (KRS: 0000571091, NIP: 5842743388, REGON: 362225069) lub pełnoletniej osobie trzeciej wskazanej przez Użytkownika. Upoważnienie udzielone zostaje na czas trwania Rezerwacji;

18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

20. Witryna – witryna internetowa znajdująca się pod adresem WWW.WINERS.PL. prowadzona przez Administratora i zawierająca elektroniczną platformę do składania zamówień w Sklepie;

21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Witryny, określające w szczególności rodzaj, liczbę i cenę Towaru i ewentualnie skorzystanie z usługi Obsługi Rezerwacji.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z witryny WWW.WINERS.PL, znajdującej się tam elektronicznej platformy do składania Zamówień oraz korzystania z usługi Obsługi Rezerwacji.

2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Użytkownicy korzystając z funkcjonalności Witryny, mogą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zamówić usługę Obsługi Rezerwacji.

4. Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem Witryny prowadzony jest przez Winers Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

5. Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji Konta Użytkownika i korzystania z konta w ramach Witryny;
b) warunki i zasady dokonywania Rezerwacji Towaru dostępnego w Sklepie za pośrednictwem Witryny;
c) warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie za pośrednictwem Witryny;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży w Sklepie przy użyciu Witryny;
e) zasady korzystania z usługi Obsługi Rezerwacji.

6. Korzystanie z Witryny jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez urządzenie końcowe, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych, tj. przeglądarki internetowej:
a) Chrome w wersji 49 i wyższych;
b) Firefox w wersji 43 i wyższych;
c) MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych;
d) Microsoft Edge w wersji 13 i wyższych;
e) Opera w wersji 36 i wyższych;
f) Safari w wersji 4 i wyższych;
g) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;
h) przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies;

7. Administrator udostępnia za pośrednictwem Witryny następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
a) prezentacja Towaru znajdującego się w ofercie Winers Sp. o.o.;
b) rejestracja Konta Użytkownika;
c) modyfikowanie danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Konta Użytkownika;
d) dodawanie Towarów do Koszyka Rezerwacji;
e) kontaktowanie się z Administratorem za pomocą dostępnego formularza, telefonicznie i mailowo.
f) dokonanie Rezerwacji Towaru;
g) zamówienie usługi Obsługi Rezerwacji;
h) udzielenie Upoważnienia.

6. W celu korzystania z Witryny Klient powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Winers Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku dokonuje sprzedaży wyłącznie rzecz osób, które ukończyły wiek 18 lat i ich zachowanie nie wskazuje, że są nietrzeźwe.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu Witryny oraz Regulaminu Obsługi Rezerwacji w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Witryny oraz pobrać go i sporządzić wydruk.

9. Informacje o Towarze zawarte w Witrynie, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie. Użytkownik nie zawiera przy wykorzystaniu Witryny umowy sprzedaży Towaru na odległość, tj. umowy, o której mowa w art. 2 pkt 1) Ustawy o prawach konsumenta. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest Sklep położony w Gdańsku przy ul. Miałki Szlak 52. Zarówno do zawarcia Umowy sprzedaży jak i do wydania Towaru dochodzi w Sklepie.

11. Winers Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY WWW.WINERS.PL

1. Warunkiem dokonania Rezerwacji i Zamówienia Towaru jest rejestracja Konta Użytkownika w ramach Witryny.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronach Witryny.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe. Dokonując rejestracji Klient upoważnia Winers Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku do przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem https://winers.pl/polityka-prywatnosci/.

4. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Witryny, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zawartych tam treści w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
a) podał w trakcie rejestracji Konta Użytkownika dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem Witryny naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników Witryny;
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Winers Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Winers Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;
d) wykorzystuje funkcjonalności Witryny w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
e) nie ukończył 18 roku życia.

5. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Witryny, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora.

6. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) korzystania z Witryny w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Witryny niezamówionej informacji handlowej (spam);
d) korzystania z Witryny w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora;
e) korzystania z Witryny w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usuwania wszelkich treści naruszających obowiązki i zakazy wynikające z niniejszego Regulaminu.

IV. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

1. Z funkcjonalności Witryny mogą skorzystać wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy, tj. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika. Rejestracja Konta Użytkownika jest bezpłatna, a podanie danych w trakcie procesu rejestracji dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta Użytkownika.

2. W ramach rejestracji Użytkownik:
a) podaje adres e-mail oraz datę urodzenia;
b) ustala swoje hasło do Konta.

3. Warunkiem ukończenia rejestracji jest:
a) złożenie przez Użytkownika oświadczenia, że jest osobą pełnoletnią;
b) akceptacja niniejszego Regulaminu.

4. Złożenie oświadczeń, o których mowa powyżej, następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkboxa).

5. Podczas rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celach określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://winers.pl/polityka-prywatnosci/.

6. Po ukończeniu rejestracji Użytkownik otrzymuje na wskazany adres e-mail wiadomość mailową od Administratora, zawierającą w treści link pozwalający aktywować Konto Użytkownika i logować się do Witryny za pomocą loginu oraz hasła.

7. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym, a także ich aktualizacji.

8. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania do Konta Użytkownika osobom nieuprawnionym, w szczególności osobom małoletnim. Skutki udostępnienia danych osobom nieuprawnionym, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, ponosi Użytkownik.

V. PROCEDURA DOKONANIA REZERWACJI I ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie za pośrednictwem Witryny należy wejść na stronę internetową WWW.WINERS.PL, dokonać wyboru Towaru i podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka Rezerwacji.

3. Rezerwacja Towarów następuje za pośrednictwem Witryny poprzez:
a) wybranie Towarów oraz ich ilości;
b) wybranie sposobu odbioru;
c) wypełnienie formularza Rezerwacji;
d) wybranie sposobu płatności;
e) potwierdzenie Rezerwacji poprzez kliknięcie przycisku „Rezerwuję z obsługą rezerwacji i obowiązkiem zapłaty”.

4. Warunkiem Rezerwacji Towarów za pośrednictwem Witryny jest posiadanie Konta Użytkownika, podanie niezbędnych informacji do realizacji Rezerwacji oraz zapoznanie się z treścią i akceptacja niniejszego Regulaminu.

5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu jego sfinalizowania – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

6. Dokonując Rezerwacji Użytkownik może jednocześnie zamówić usługę Obsługi Rezerwacji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

7. Dokonując Rezerwacji, Użytkownik może udzielić Upoważnienia do zawarcia Umowy sprzedaży. Przez upoważnienie rozumie się udzielenie umocowania do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie wyznaczonej osobie – pracownikowi Enmix Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Koziorożca 31 (KRS: 0000571091, NIP: 5842743388, REGON: 362225069) lub pełnoletniej osobie trzeciej wskazanej przez Użytkownika. Upoważnienie jest udzielone na czas trwania Rezerwacji.

8. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Witryny wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia;
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania Towaru Klientowi, jeśli Klient zdecydował się skorzystać z jego pośrednictwa oraz dodatkowych kosztów, jeśli występują;
c) wybranej metody płatności;
d) czasu i sposobu działania Pełnomocnika;
e) W celu wysłania Zamówienia do Sklepu konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Rezerwuję z obsługą rezerwacji i obowiązkiem zapłaty”.

9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Winers Sp. z o.o. Umowy sprzedaży w Sklepie, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

10. Odmowa dokonania Rezerwacji nastąpi wówczas, gdy:
a) Towar jest niedostępny w magazynie Sklepu,
b) podane przez Użytkownika dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości.

11. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest Sklep, znajdujący się w Gdańsku przy ul. Miałki Szlak 52.

12. Użytkownik zostanie poinformowany o możliwości zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail powiązany z Kontem Użytkownika. Przez możliwość zawarcia Umowy sprzedaży rozumie się sytuację, w której gotowy do odbioru Towar będzie znajdować się w Sklepie. W przypadku, gdy Użytkownik udzielił Upoważnienia do zawarcia Umowy sprzedaży Pełnomocnikowi, zostanie on poinformowany o przewidywanym dniu zawarcia Umowy sprzedaży.

13. W razie problemów ze składaniem Zamówienia lub dokonaniem Rezerwacji, należy skontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres office@winers.pl lub telefonicznie pod nr +48 58 580 09 48.

14. Z uwagi na fakt, że usługa Rezerwacji realizowana jest przez Winers Sp. z o.o. niezwłocznie po dokonaniu Rezerwacji, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Prawa konsumenckiego i wyraża na to zgodę. Zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik udziela poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa podczas dokonywania Rezerwacji.

15. Niezależnie od powyższego, każdemu Użytkownikowi przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Rezerwacji nie później niż do momentu zawarcia Umowy sprzedaży. Odstąpienie od Rezerwacji następuje poprzez wysłanie formularza odstąpienia od umowy na adres office@winers.pl z wykorzystaniem adresu e-mail powiązanego z Kontem Użytkownika. O zachowaniu terminu do złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia decyduje data wysłania formularza.

16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. USŁUGA OBSŁUGI REZERWACJI

1. Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem Witryny, prowadzony jest przez Winers Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Pełnomocnik jest odrębnym od wyżej wymienionej spółki podmiotem prawa i działa na rzecz Klienta.

2. Wykonanie usługi Obsługi Rezerwacji polega na odbiorze przez Pełnomocnika Towaru w Sklepie znajdującym się w Gdańsku przy ul. Miałki Szlak 52, a następnie dostarczeniu pod wskazany przez Klienta adres.

3. W celu wykonania usługi Obsługi Rezerwacji Klient udziela Upoważnienia Pełnomocnikowi tj. wymienionemu z imienia i nazwiska pracownikowi Enmix Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Koziorożca 31 (KRS: 0000571091, NIP: 5842743388, REGON: 362225069).

4. Pełnomocnik może działać jedynie na rzecz Klienta, który ukończył wiek 18 lat.

5. Warunkiem zamówienia przez Użytkownika Obsługi Rezerwacji jest posiadanie Konta Użytkownika, podanie niezbędnych informacji do realizacji umowy oraz zapoznanie się z treścią i akceptacja niniejszego Regulaminu.

6. Zamówienie usługi Obsługi Rezerwacji następuje w trakcie dokonywania Rezerwacji poprzez:
a) wypełnienie formularza przez wskazanie: imienia i nazwiska; adresu (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy); numeru telefonu,
b) wybór sposobu płatności,
c) potwierdzenie dokonania zamówienia Obsługi Rezerwacji poprzez kliknięcie przycisku „Rezerwuję z obsługą rezerwacji i obowiązkiem zapłaty”.

7. Koszt obsługi rezerwacji wraz z dostawą wynosi 30 zł.

8. Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu Rezerwacji danych aktualnych i zgodnych z prawdą.

9. Zamówienie Obsługi Rezerwacji zostanie potwierdzone wiadomością przesłaną na adres e-mail powiązany z Kontem Użytkownika.

10. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży Towaru. O nadaniu Towaru oraz przewidywanej dacie dostarczenia Towaru Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości, która zostanie przesłana na adres e-mail powiązany z Kontem Użytkownika.

11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dostawca może zlecić wykonanie przewozu Towaru podmiotowi trzeciemu, który spełnia przewidziane prawem warunki w zakresie przewozu rzeczy.

12. Towar zostanie doręczony do rąk własnych Klienta lub do rąk pełnoletniego domownika, a adres wskazany w formularzu Rezerwacji. Klient może wskazać inną osobę upoważnioną o odbioru Towaru, informując o tym Dostawcę za pośrednictwem wiadomości przesłanej na office@winers.pl z wykorzystaniem adresu e-mail powiązanego z Kontem Użytkownika.

13. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa.

14. Z tytułu Obsługi Rezerwacji Klient zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty. Wysokość Opłaty w chwili zamawiania Obsługi Rezerwacji jest wyrażona w złotych polskich jako kwota brutto (zawierająca podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami).

15. Użytkownik będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 38 pkt. 12) Prawa konsumenckiego nie przysługuje mu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w art. 27 Prawa konsumenckiego. Użytkownikowi przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Obsługi Rezerwacji nie później niż do momentu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru. Odstąpienie następuje poprzez wysłanie formularza odstąpienia od umowy office@winers.pl z wykorzystaniem adresu e-mail powiązanego z Kontem Użytkownika. O zachowaniu terminu do złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia decyduje data wysłania formularza.

16. W przypadku skorzystania z umownego prawa odstąpienia od usługi Obsługi Rezerwacji, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie zwrot płatności zostanie dokonany bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia, przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.

VII. CENY TOWARÓW

1. Wszystkie ceny prezentowane w Witrynie są cenami brutto (zawierają przewidziany prawem podatek VAT). Ceną wiążącą dla Użytkownika jest cena Towaru obowiązująca w momencie dokonania Rezerwacji.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego 23 1090 2590 0000 0001 4260 1611,
b) płatnością w systemie PayU Polska,
c) kartą płatniczą w systemie PayU Polska; pobranie zapłaty nastąpi w momencie przekierowania na stronę operatora kart płatniczych bezpośrednio po potwierdzeniu złożenia Zamówienia na Towar,
d) płatność w Sklepie osobiście lub za pośrednictwem Pełnomocnika.

VIII. WYDANIE TOWARU

1. Wydanie Towaru następuje w punkcie sprzedaży w Sklepie znajdującym się w Gdańsku przy ul. Miałki Szlak 52.

2. Na życzenie Klienta, Towar może być wydany Pełnomocnikowi w punkcie sprzedaży, tj. Sklepie znajdującym się w Gdańsku przy ul. Miałki Szlak 52.

3. W celu wydania Towaru Pełnomocnikowi, Klient powinien udzielić Upoważnienia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. W przypadku skorzystania przez Klienta z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia Winers Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku do wydania Pełnomocnikowi nabytego przez Klienta Towaru, do przekazania Pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia Pełnomocnika oraz do przekazania Pełnomocnikowi wszystkich swoich danych osobowych.

5. Winers Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zobowiązuję się wydać zamówiony towar bez wad.

IX. REKLAMACJE I RĘKOJMIA ZA WADY

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient ma prawo złożyć reklamację za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres office@winers.pl z wykorzystaniem adresu e-mail powiązanego z Kontem Użytkownika.

2. Winers Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym czasie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Administratora e-mailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Użytkownika w reklamacji.

4. Zwrot pieniędzy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z dyspozycją Klienta na wskazany rachunek bankowy.

5. Winers Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

6. Winers Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku nie jest producentem towarów i nie udziela gwarancji na sprzedane rzeczy.

X. DANE OSOBOWE

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://winers.pl/polityka-prywatnosci/.

2. W przypadku zamówienia usługi Obsługi Rezerwacji, Klient upoważnia Pełnomocnika do przetwarzania swoich danych osobowych w celu realizacji pełnomocnictwa.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w zakresie korzystania przez niego z Witryny są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik. Administrator Witryny nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych Użytkowników ani kodów CVV i CV2.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Witryny.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) utratę przez Użytkownika danych, spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Administratora;
b) skutki korzystania z Witryny przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;
c) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Witryny z powodu skutków działania siły wyższej, a także działań lub zaniechań Użytkownika oraz podmiotów trzecich, za których działania lub zaniechania Użytkownik ponosi odpowiedzialność.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na Witrynie i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej przed dokonaniem pierwszej Rezerwacji po dokonaniu zmiany lub modyfikacji. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Winers Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Winers Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Winers Sp. z o.o.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

10. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2021 r.